آمریکا: نمی‌خواهیم بشار اسد را از قدرت ساقط کنیم،آمریکا: نمی‌خواهیم بشار اسد را از قدرت ساقط کنیم،آمریکا: نمی‌خواهیم بشار اسد را از قدرت ساقط کنیم