آموزش،روستا،مدارس،لرستان،خبرگزاری فارس،فارس لرستان،آموزش و پرورش،روستا مرکزی