آموزش،نوروز،مدارس،فرهنگیان،موسی دادی زاده،مدیرکل،اموزش و پرورش،هرمزگان،مسافرت ارزان،خبرگزاری فارس