آموزش پزشکی،وزیر بهداشت،مجلس شورای اسلامی،درمان،نمکی