بخشش اضافه خدمت سربازی دست کیست؟

 اضافه خدمت سربازان تحت شرایط خاص بخشیده می‌شود.  مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، بخشش اضافه خدمت به فرماندهان محول شد و فقط در حین ...