۳۰سال پای شوهرم نشستم؛حالا می خواهد با زن صیغه ای اش به خارج برود

روزنامه خراسان اظهارات زن۴۵ ساله ای را که از نامهربانی های شوهرش به کلانتری مشهد مراجعه کرده گزارش داده است.   دسترنج ۳۰ ساله! ۳۰ سال تمام عاشقانه در کنار ...