به‌جای آشوبگر نامیدن کارگران، صدایشان را بشنوید

اولیاء علی‌بیگی با دفاع از حق اعتراض کارگران گفت: کارگران به خیابان می‌آیند چون صدایشان شنیده نمی‌شود. به گزارش ایلنا، در ادامه اعتراضات کارگران هفت‌تپه، این تلقی در حال شکل‌گیری ...