در جلسه شورای عالی بنیاد امید ایرانیان عارف: مسبب بی‌اعتمادی

در جلسه شورای عالی بنیاد امید ایرانیان عارف: مسبب بی‌اعتمادی مردم هم دولت و هم رقبا هستند

رئیس بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از جزیره‌ای عمل کردن بخش‌هایی از ارکان کشور و با بیان اینکه مدیران و مسئولان باید با صداقت بیشتری با مردم رفتار کرده تا ...