۹۷-۱۰-c18-950.jpg

ناجا دومین دستگاه مورد اعتماد مردم

فرمانده ناجا گفت: در نظرسنجی هایی که سال گذشته انجام شد اعلام کردند که نیروی انتظامی جزو چهار دستگاه اول به دلیل اعتماد مردم به ناجا شده است و امسال ...
۹۷-۱۰-c18-950.jpg

ناجا دومین دستگاه مورد اعتماد مردم

فرمانده ناجا گفت: در نظرسنجی هایی که سال گذشته انجام شد اعلام کردند که نیروی انتظامی جزو چهار دستگاه اول به دلیل اعتماد مردم به ناجا شده است و امسال ...