خوزستان، رتبه اول شیوع اعتیاد در ایران

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر لزوم افزایش نرخ پوشش برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ پوشش برنامه‌ها بیش از ۲۰ ...