ترمیم دستمزد کارگران موضوع جلسه فردای شورای عالی کار

۲۷۸ امین جلسه شورای عالی کار فردا سه شنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان با بررسی موضوع انطباق حداقل معیشت و دستمزد کارگران برگزار می‌شود. ابوالفضل ...

ترمیم دستمزد کارگران موضوع جلسه فردای شورای عالی کار

۲۷۸ امین جلسه شورای عالی کار فردا سه شنبه با حضور وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان با بررسی موضوع انطباق حداقل معیشت و دستمزد کارگران برگزار می‌شود. ابوالفضل ...