عذرخواهی هاشمی بابت ترک جلسه شورا/دیشب نخوابیده بودم

رییس شورای شهر تهران درباره برخوردش مبنی بر ترک صحن علنی شورای شهر تهران گفت: دیشب نخوابیده بودم و به همین دلیل کنترل جلسه از دستم خارج شد. به گزارش ...

عذرخواهی هاشمی بابت ترک جلسه شورا/دیشب نخوابیده بودم

رییس شورای شهر تهران درباره برخوردش مبنی بر ترک صحن علنی شورای شهر تهران گفت: دیشب نخوابیده بودم و به همین دلیل کنترل جلسه از دستم خارج شد. به گزارش ...