تشکیل کمیته‌های جدید نماهای ساختمانی برای جلوگیری از امضاهای طلایی

اگر «تمدن» را با معنی لغوی آن به معنی شهرنشینی و شهری‌گری بدانیم و هنر را در کنار عناصری مثل ادبیات، آداب و رسوم و نمودهای فرهنگی یک جامعه فرض ...