« واصف طالب اف » رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان