3 متر تا احیای دریاچه ارومیه فاصله وجود دارد/شرایط دریاچه در وضعیت تثبیت،بهادری،فارس،ارومیه